• drieluik_almere_slide1
  • drieluik_almere_slide2
  • drieluik_almere_slide3
  • drieluik_almere_slide4
  • drieluik_almere_slide5
  • drieluik_almere_slide6
  • drieluik_almere_slide7
  • drieluik_almere_slide8
  • drieluik_almere_slide9

Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl

 

Ouderbijdrage overschrijven naar: NL23 ABNA 0611 2267 31

 

Directeur: Tamara Rumpin

 

Algemene informatie

 

Ouders als Partner

Op Het Drieluik hebben we de ambitie dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. Binnen onze visie is dat alleen mogelijk als ouders en leerkrachten zich samen hiervoor verantwoordelijk voelen. Daarom hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders.

 

Communicatielijnen: bij wie kunt u voor wat terecht?

Goede communicatie vinden we op Het Drieluik van groot belang. Het moet voor een ieder duidelijk zijn waar men terecht kan. Voor u als ouder is de groepsleerkracht van uw kind het eerste aanspreekpunt. In sommige situaties is er contact met iemand vanuit de schoolleiding of leerlingenzorg gewenst. Hieronder een overzicht wie uw aanspreekpunt of gesprekspartner is:

Groep 1-2

Groep 3-4-5-6

Groep 7-8

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als ouder een probleem heeft rondom schoolzaken. We gaan ervan uit dat u bereid bent om daarover met ons in gesprek te gaan om zodoende het probleem of de onduidelijkheid te verhelpen. In eerste instantie kunt u met uw vragen met betrekking tot uw kind bij de leerkracht terecht. Hij/zij is immers degene die op school het dichtst bij uw kind staat. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, kunt u een afspraak maken met de Leerteamleider. Samen hopen we dan alsnog het probleem op te lossen.

 

Bent u ontevreden over de afhandeling hiervan dan kunt u een klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van onze school. Het indienen van een klacht is aan regels gebonden.

Hier vindt u de procedure voor het indienen van een klacht.

 

Intern contactpersoon

Het Drieluik heeft een intern contactpersoon klachtenregeling: Martijn Versloot. Hij kan u verder helpen wanneer u met een probleem of klacht zit met betrekking tot de school. We gaan er wel van uit dat u in eerste instantie in gesprek gaat met de leerkracht of lid van de schoolleiding wanneer er sprake zou zijn van een klacht. Wanneer dit voor u geen bevredigende oplossing oplevert, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon klachtenregeling, via ic@drieluik-almere.nl. Hij kan u verder doorverwijzen naar de juiste instanties of helpen zoeken naar oplossingen.

 

Inzet ouders op Het Drieluik

Wij willen de ouders graag bij ons onderwijs en de nevenactiviteiten betrekken. Dat gebeurt zowel op schoolniveau in diverse raden, commissies en werkgroepen als bovenschools. Ouders kunnen op schoolniveau deel uitmaken van de medezeggenschapsraad (MR) en de activiteitencommissie (AC). Ook kunt u activiteiten mede organiseren als groepsouder. Bij het werken met ateliers zullen wij ook wel eens uw hulp vragen. Zo kunnen ouders gevraagd worden om iets over hun werk te vertellen, omdat dit werk goed aansluit bij het thema, of ouders worden gevraagd om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen.

 

Privacybeleid op school 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

 

In het Privacyreglement van Stichting Prisma Almere is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Prisma

Mocht u specifieke vragen hebben over ons privacybeleid mail dan naar: vragenoverprivacy@prisma-almere.nl